وبلاگ

ZONE های انفجاری

Posted on

شناخت نواحی قابل انفجار و مستعد خطر جهت استفاده از تجهیزات ضد انفجار و دریافت گواهینامه‌های مربوط به آن ضروری است. زون(Zone)های انفجار محیط های گازی هستند که بر اساس مقدار گاز موجود و مدت زمان ماندگاری‌ آن در محیط دسته بندی می‌شوند. ZONE 0 : به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود که در آن جو قابل […]